Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Tháng 05/2012, Sở Giáo Dục & Đào Tạo Thành Phố Đà Nẵng đã thành lập đoàn đánh giá ngoài về công tác "Kiểm định chất lượng giáo dục" đối với Trường Trung Học Cơ Sở Lý Thường Kiệt. Kết quả đánh giá ngoài đã báo cáo Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng. Ngày 20/08/2012 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận Trường Trung Học Cơ Sở Lý Thường Kiệt đạt cấp độ 3.

kdclgd

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

Facebook nhà trường

Video sự kiện

Sự kiện trong tháng

01/05/2015

Kỷ niệm Ngày quốc tế Lao động

07/05/1954

Kỷ niệm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

09/05/1945

Kỷ niệm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa Phát –xít

13/05/0000

Ngày của Mẹ

15/05/1941

Kỷ niệm Ngày Thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

19/05/1900

Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/05/1941

Kỷ niệm Ngày thành lập mặt trận Việt Minh.