LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO TUẦN 13

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO KHỐI 6

TUẦN 13

(Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 23/12/2021)

STT

Môn

Link

Ghi chú

1

Tin học

https://youtu.be/jBdFLCBHDJo

 

2

Giáo dục thể chất

https://youtu.be/NagzzhSz5hI

 

3

Âm Nhạc

https://youtu.be/kQ3joBps2o4

 

4

Mỹ thuật

https://youtu.be/UPOqvHIqbI0

 

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO KHỐI 7

TUẦN 13

(Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 23/12/2021)

STT

Môn

Link

Ghi chú

1

Tin học

https://youtu.be/Oe3mm9vsLfg

 

2

Giáo dục thể chất

https://youtu.be/Ys-LT8PK8fs

 

3

Âm Nhạc

https://youtu.be/w5jiT-jrhgo

 

4

Mỹ thuật

https://youtu.be/fjlraIT2aNE

 

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO KHỐI 8

TUẦN 13

(Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 23/12/2021)

STT

Môn

Link

Ghi chú

1

Tin học

https://youtu.be/LWUeNhEJf4I

 

2

Giáo dục thể chất

https://youtu.be/bbQqAGdvoo0

 

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO KHỐI 9

TUẦN 13

(Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 23/12/2021)

STT

Môn

Link

Ghi chú

1

Tin học

https://drive.google.com/file/d/1gShgI

3o88fDig0uU0nKzUsATYQCnrDN1/view?usp=sharing

9/1

2

Thể dục

https://youtu.be/qbRatpjH7Hc

 

3

Âm Nhạc

https://youtu.be/JfWPFxpE1XQ

 

4

Mỹ thuật

https://youtu.be/t_7d0XK60OI

 
 

 

 

 

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO TUẦN 12

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO KHỐI 6

TUẦN 12

(Từ ngày 09/12/2021 đến ngày 16/12/2021)

STT

Môn

Link

Ghi chú

1

Tin học

https://youtu.be/tuFR-Q6t1OM

 

2

Giáo dục thể chất

https://youtu.be/NagzzhSz5hI

 

3

Âm Nhạc

https://youtu.be/cvqKvKsglVU

 

4

Mỹ thuật

https://youtu.be/zrHoANw3o5s

 

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO KHỐI 7

TUẦN 12

(Từ ngày 09/12/2021 đến ngày 16/12/2021)

STT

Môn

Link

Ghi chú

1

Tin học

https://youtu.be/u6MNYiFa6fY

 

2

Giáo dục thể chất

https://youtu.be/Ys-LT8PK8fs

 

3

Âm Nhạc

https://youtu.be/ypiSdS4DqjE

Link chung tuần 11

4

Mỹ thuật

https://youtu.be/sgVThaHQUx0

 

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO KHỐI 8

TUẦN 12

(Từ ngày 09/12/2021 đến ngày 16/12/2021)

STT

Môn

Link

Ghi chú

1

Tin học

https://drive.google.com/file/d/1-xRwbfKPG_NAFs3plSVtIMS1gdV54H_r/view

 

2

Giáo dục thể chất

https://youtu.be/ri4XyYLU-v8

Link chung tuần 11

4

Mỹ thuật

https://youtu.be/TJS-5pPxL9E

 

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO KHỐI 9

TUẦN 12

(Từ ngày 09/12/2021 đến ngày 16/12/2021)

STT

Môn

Link

Ghi chú

1

Tin học

https://youtu.be/lLvikWfVcc0

9/1

2

Thể dục

https://youtu.be/uecC4vsKEa0

 

3

Âm Nhạc

https://youtu.be/EQVMMG2rSR0

 

4

Mỹ thuật

https://youtu.be/2QXi8o6rYfQ

 
 

 

 

 

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO TUẦN 11

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO KHỐI 6

TUẦN 11(Từ ngày 02/12/2021 đến ngày 9/12/2021)

STT

Môn

Link

Ghi chú

1

Tin học

Kiểm tra giữa kì

Link hướng dẫn học sinh làm bài giữa kì

https://youtu.be/D7moEi4FnqU

Ngày 3/12(10h30 đến 11h15)

kt giữa kì

2

Giáo dục thể chất

https://youtu.be/gdgtxkP4_38

Link chung tuần 10

3

Âm Nhạc

https://youtu.be/5bWY3HnXqRA

 

4

Mỹ thuật

https://youtu.be/zrHoANw3o5s

 

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO KHỐI 7

TUẦN 11

(Từ ngày 02/12/2021 đến ngày 09/12/2021)

STT

Môn

Link

Ghi chú

1

Tin học

Kiểm tra giữa kì

 

2

Giáo dục thể chất

https://youtu.be/XZNQqdJJwLk

Link chung tuần 10

3

Âm Nhạc

https://youtu.be/ypiSdS4DqjE

 

4

Mỹ thuật

https://youtu.be/4SQMoW4j1OY

 

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO KHỐI 8

TUẦN 11

(Từ ngày 02/12/2021 đến ngày 09/12/2021)

STT

Môn

Link

Ghi chú

1

Tin học

https://youtu.be/soOxrtN-BgE

 

2

Giáo dục thể chất

https://youtu.be/ri4XyYLU-v8

 

3

Âm Nhạc

https://youtu.be/Uks7xJJO81w

 

4

Mỹ thuật

https://youtu.be/LXmtbvdR-Ds

 

9

Công Nghệ

https://youtu.be/o3kOfYgFW6I

 
   

https://youtu.be/D8IK9wRIokY

 

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO KHỐI 9

TUẦN 11

(Từ ngày 02/12/2021 đến ngày 09/12/2021)

STT

Môn

Link

Ghi chú

1

Tin học

https://drive.google.com/file/d/1uqrYqYUdKiF1

jKaShut94UTqxb3nREA-/view?usp=sharing

9/1

2

Thể dục

https://youtu.be/aCLjAhxOhyQ

 

3

Âm Nhạc

https://youtu.be/bgg_OSPenJ0

 

4

Mỹ thuật

https://youtu.be/zJCHqikp1k0

 

9

Công nghệ

KIỂM TRA GIỮA KÌ

17h45 ngày 02.12.2021

 

Facebook nhà trường

Video sự kiện

Sự kiện trong tháng

06/01/1946

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

07/01/1979

Chiến thắng biên giới Tây Nam chống quân xâm lược

09/01/1950

Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt nam.

11/01/2007

Việt Nam gia nhập WTO

13/01/1941

Khởi nghĩa Đô Lương

27/01/1973

Ký hiệp định Paris