Thông báo V/v tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh, học viên lớp 1, lớp 8 và lớp 9

3568.SGDDT.CTTT.signed.signed.signed pages-to-jpg-0001


Facebook nhà trường

Video sự kiện

Sự kiện trong tháng

06/01/1946

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

07/01/1979

Chiến thắng biên giới Tây Nam chống quân xâm lược

09/01/1950

Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt nam.

11/01/2007

Việt Nam gia nhập WTO

13/01/1941

Khởi nghĩa Đô Lương

27/01/1973

Ký hiệp định Paris